معرفی پرسنل

لیدا زرگینی

تحصیلات‌ : کارشناس مامایی
سمت : کارشناس مسئول  بهداشت خانواده
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 206
تلفن مستقیم : 33654107
نمابر :‌33658060

  رقیه خدادادبیگی
تحصیلات‌ : کارشناس مامایی
سمت : کارشناس برنامه مادران
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 3656056  داخلی 205
تلفن مستقیم : 33654107
نمابر :‌33658060
 

 
 هنگامه سیمیاری
تحصیلات‌ : کاردان  مامایی
سمت : کارشناس برنامه میانسالان
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 205
تلفن مستقیم : 33654107 
نمابر :‌33658060
 

 
 معصومه احدی زاده
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس بارداری سالم
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 205
تلفن مستقیم ک 33654107
نمابر :‌33658060
 

 
 منیره مهدی پور
تحصیلات‌ : کارشناس بهداشت عمومی
سمت : کارشناس برنامه کودکان
 آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056  داخلی 212
تلفن مستقیم : 33654107
نمابر :‌33658060

عذرا نژادباقر لاهیجی
تحصیلات‌ : کاردان مامایی
سمت : کارشناس برنامه کودکان
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 212
تلفن مستقیم : 33654107
نمابر :‌33658060
 


 فاطمه موسی خانی
تحصیلات‌ : کارشناس مامایی
سمت : کارشناس برنامه مادران
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :‌ 33656056 داخلی 205
تلفن مستقیم : 33654107
نمابر :‌33658060