برنامه های واحد
برنامه های بهداشت محیط
1-بهداشت آب و فاضلاب:
کنترل کیفی آب شرب
کنترل بهداشتی استخرهای شنا
نظارت بر آزمایشگاه میکربی آب
کنترل و نظارت بردفع فاضلاب
کنترل آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب خام
2-بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی :
کنترل بهداشتی مراکز تولید،تهیه و توزیع موادغذایی
کنترل بهداشتی اماکن عمومی مشمول ماده 13
طرح بسیج سلامت نوروزی
نظارت بر آموزشگاههای بهداشت اصناف
کنترل بهداشتی اماکن عمومی غیرمشمول ماده 13(مساجد، پارکها و ...)
کنترل بهداشتی مراکزآموزشی و تربیتی(مدارس، دانشگاه، و...)
کنترل بهداشتی مراکزدرمانی، بیمارستانها و پسماندهای عفونی
طرح تشدید بازرسی از اماکن عمومی و مراکزتهیه و توزیع و فروش موادغذایی در ساعات غیراداری
کنترل بهداشتی مشاغل خانگی
3-بهداشت موادغذایی :
کنترل بهداشتی تهیه، توزیع و فروش موادغذایی در سطح عرضه 
کنترل نمک و جوش شیرین در نان
کنترل ید در نمکهای سطح عرضه
کنترل طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا
رسیدگی به شکایات بهداشتی درقالب سامانه ارتباطات مردمی
طرح ادغام بهداشت موادغذایی
4-کنترل عوامل محیطی موثربرسلامت:
آلودگی هوا
کنترل ناقلین و کاربرد سموم(مقابله محیطی با عوامل بیولوژیک)  
نظارت برشرکت های خدماتی مبارزه با حشرات و جانوران موذی
بهسازی مستراح ها
کنترل و نظارت بردفع موادزائد جامد و فضولات دامی
5-فوریتهای سلامت محیط و کار (بلایا) :
فعالیتهای بهداشت محیط در شرایط اضطرار و حوادث طبیعی
6-ابتکارات جامعه محور(CBI):
پروژه شهر سالم
پروژه روستای سالم
7-کنترل و مبارزه با دخانیات:
کاهش مصرف دخانیات 
8-کنترل فعالیت بازرسین در مراکز بهداشتی و بهورزان در خانه بهداشت:
پایش فعالیت ها و ارسال پسخوراند
برگزاری جلسات هماهنگی و کارگاه های آموزشی