شرح وظایف
 
 • انجام مطالعات لازم درمورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویتها
 • پیش بینی و تهیه برنامه عملیاتی بیماریهای واگیر
 • پیش بینی،تهیه و توزیع دارو،واکسن وتجهیزات برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر 
 • شرکت در برنامه های آموزشی واجرای بازآموزی برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر پرسنل ستادی و محیطی
 • نظارت و پایش برنامه های مبارزه با بیماریهای واگیر در مراکز خدمات جامع سلامت  و سطوح محیطی
 • تامین و توزیع واکسن در سطح مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت بر انجام برنامه گسترش ایمنسازی (واکسیناسیون)
 • گزارشگیری آمار وداده ها وتجزیه و تحلیل فعالیتهای مبارزه با بیماریها
 • برنامه ریزی جهت پیشگیری از بروز اپیدمی های احتمالی
 • تنظیم برنامه عملیاتی در صورت بروز هرگونه اپیدمی در سطح شهرستان
 • نظارت بر درمان بیماریهای مشمول گزارش
 • ثبت داده ها در سیستم و سامانه های مرکز مدیریت بیماریهای واگیر  وارسال گزارشات بیماریها براساس نظام مراقبت بیماریها
 • پاسخگویی به ارباب رجوعان سایت درمان هاری وانجام واکسیناسیون گروههای در معرض خطر و نظام وظی

واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان با هدف اجرای صحیح نظام مراقبت بیماریهای در این راستا در واحد ستادی (واگیر و غیر واگیر) و واحد های محیطی تحت عناوین مشروحه ذیل ارائه خدمت می نماید :

 • اجرای صحیح نظام مراقبت بیماریها در شهرستان
 • اجرای طرح های ملی و استانی پیشگیری و مبارزه با بیماریها در سطح شهرستان