آمار
معرفی واحد آمار
 آمار ، به عنوان یک  علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها . در سیستم بهداشتی آمار و اطلاع رسانی دقیق و پویا با دریافت داده های خام و تجزیه و تحلیل آنها مانند یک فیلتر پردازش کننده عمل می کند، ا رسال پس خوراند مناسب به صورت شاخص های استخراج شده ، جداول و نمودارها و... نقاط ضعف و قدرت را برای مدیران و کارکنان سیستم بهداشتی نمایان می سازد .
و این اطلاعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب و ارتقاء شاخص های بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد.  
 واحد آمار یکی از واحدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان قزوین می باشد که عهده دار جمع آوری، کنترل وجمع بندی آمارو تهیه شاخص های بهداشتی مورد نیاز از اطلاعات عملکردیمراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان و ارسال آن به مراکز بالاتر می باشد.