شرح وظایف
 
برنامه هاي واحد سلامت روان، اجتماعي، اعتياد و الكل
1-      هماهنگي جهت اجرا، گسترش و ارتقاء برنامه ادغام سلامت روان
2-      ثبت، جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آمار اختلالات روانپزشكي و تهيه گزارش‌هاي ماهانه وساليانه
3-      تهيه وتدوين متون آموزشي جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
4-      ارتقاء آگاهي و دانش عموم جامعه و فرهنگ سازي از طريق تدوين و انتشار متون آموزشي يا از طريق رسانه‌ها
5-      مشاركت در برگزاري كارگاه‌هاي كشوري و استاني جهت ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت پرسنل سلامت روان
6-      برگزاري جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان مراكز بهداشتي درماني يا اساتيد و مسئولين سازمان‌هاي ذيربط جهت تبادل نظر، تصميم گيري و برنامه ريزي در سطح شهرستان
7-      مشاركت در تدوين طرحها و دستورالعمل‌هاي كشوري
8-      تعيين و محاسبه شاخص‌هاي استاني برنامه ادغام سلامت روان
9-      پايش و نظارت برنامه ادغام سلامت روان
10-   جمع آوري و ثبت آمار خودكشي و ارسال آن به معاونت بهداشتي
11-    هماهنگي جهت جلب مشاركت و حمايت مسئولين و سياستگذاران در اجراي برنامه‌هاي سلامت روان
12-    هماهنگي جهت ارزشيابي برنامه ادغام سلامت روان و رفع نواقص موجود در اجراي برنامه
13-    مشاركت درون بخشي و بين بخشي با ساير سازمانها جهت ارتقاء برنامه‌هاي سلامت روان
14-    همكاري و مشاركت با كارشناسان و مسئولين سلامت روان مراكز بهداشتي درماني شهرستان در اجرا و پيشبرد برنامه‌ها و راهبردي و هدايت فعاليت‌هاي آنها
15-    ارتقاء به روز كردن و بازنگري اجزاي مختلف برنامه ادغام سلامت روان متناسب با نيازهاي شبكه سلامت روان و با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي و اجرايي كشوري
16-    مستند سازي اقدامات انجام شده و تدوين گزارش عملكردهاي ساليانه
17-   تعيين اهداف، چشم انداز، رسالت و برنامه‌هاي عملياتي آتي مرتبط با برنامه‌هاي سلامت روان
18-   آموزش عموم جامعه درخصوص اصول و مفاهيم سلامت روان به منظور افزايش آگاهي و اطلاع نگرش افراد نسبت به مشكلات رواني
19-   آموزش به گروه‌هاي در معرض خطر و بيماران و خانواده آنها درخصوص اختلالات روانپزشكي و مراقبت از بيماران
20-   آموزش و بازآموزي بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)
21-   ارائه مشاوره و حمايت‌هاي روان شناختي به بيماران مبتلا به اختلالات جسمي صعب العلاج (بيماري‌هاي قلبي، سرطان، ايدز، معلوليت‌هاي جسمي) جهت افزايش توان مقابله با اختلالات جسمي و پيشگيري از بروز اختلالات روانپزشكي
22-   پايش و نظارت عملكرد بهورزان، كاردانان و رابطين بهداشتي (سطح اول ارائه خدمات)
23-   مشاركت در تهيه گزارش‌هاي آماري براي سطح بالاتر ارائه خدمات
24-   شناسايي و غربالگري اختلالات روانپزشكي و مشكلات رفتاري در جمعيت تحت پوشش تيم سلامت در گروه‌هاي سني مختلف
25-   ارجاع بيماران روانپزشكي به سطوح بالاتر
26-   ارائه مشاوره و مداخلات روان شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي
27-   ارائه حمايت‌هاي رواني – اجتماعي در حوادث و بلايا و مداخله در بحران
28-   پيگيري و مراقبت بيماران مبتلا به اختلالات روانپزشكي
29-   ارائه مشاوره توان بخشي براي بيماران شديد
30-   آموزش مهارت‌هاي اجتماعي و فعاليت‌هاي روزمره زندگي براي بيماران شديد
31-   تسهيل دسترسي بيماران شديد به خدمات مددكاري اجتماعي (بهزيستي و كميته امداد)
32-   ارائه مشاوره توان بخشي و حمايت‌هاي روان شناختي از خانواده بيماران شديد
33-   پذيرش بيماران و انجام درمان‌هاي غير دارويي، مشاوره و انجام مداخلات حمايتي
34-   انجام مداخلات پيشگيري جهت ارتقاء آگاهي جامعه