داخلی
 
محمدرضا یوسفی
تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت : کارشناس سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از خودکشی
آدرس : قزوین . خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین . ساختمان ستاد
تلفن :33656056  داخلی 257 
تلفن مستقیم : 33656054
نمابر : 33658060
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
غزال قربانی زاده
تحصیلات : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
سمت : کارشناس سلامت روان، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد
آدرس : قزوین خیابان شهید بابایی . بعد از کانال . مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین ساختمان ستاد
تلفن : 33656056 داخلی 257
تلفن مستقیم : 33656054
نمابر : 33658060