داخلی

به منظور کمک به سیاست گذاری مبتني بر شواهد و خرد جمعي در ارتقاي سلامت شهرستان قزوین ، تسهيل ارتباط و مشاركت بين بخشي ، پيگيري و پايش نظام مند مصوبات كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي « دبیرخانه سیاست گذاری سلامت شهرستان قزوین » که از این پس به عنوان «دبیرخانه» از آن نام برده شده است راه اندازی می‌شود.

  • ماده 1- ماموریت:

دبیرخانه به عنوان بازوی تصمیم ساز كارگروه تخصصي سلامت و امنیت غذایی شهرستان، مدیریت و هماهنگ سازی فرایند سیاست گذاری را بر عهده دارد. «دبیرخانه» برای تحقق این ماموریت، با شناخت شبکه ذینفعان و یاری گرفتن از آنان، شواهد کافی برای توصیف و تحلیل مسائل سلامت شهرستان قزوین را فراهم آورده و مداخله ها(سیاست ها)ی مطلوب را در چارچوب اسناد بالادستي و حوزه اختيارات شهرستان پیشنهاد می کند.

توضیح : کارشناسان و صاحب نظران مستقل ، دانشگاه‌های شهرستان، انجمن‌های علمی و تخصصی شهرستان قزوین، مراکز علمی مرتبط در سطح ملي، مراکز و موسسه‌های پژوهشی، مشارکت عموم مردم و سازمان های مردم نهاد (سمن)، رسانه‌ها، و بخش خصوصی از اعضای مهم این شبکه‌اند.

  • ماده 2- جایگاه:

«دبیرخانه» در حوزه رياست مرکز بهداشت و زير نظر رئيس مرکز شکل می‌گیرد و محصول کار آن به صورت «سند سیاست شهرستان قزوین » به كارگروه تخصصي سلامت و امنیت غذایی شهرستان قزوین و يا شورای کارشناسان و مدیران ارایه می‌شود.
 

  • ماده 3- سطوح سیاست گذاری سلامت شهرستان قزوین

در حال حاضر چهار سطح مهم سياست گذاري و نظارت در مورد سلامت شهرستان قزوین مطرح است :

  1. شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان قزوین
  2. كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي
  3. مدیران مرکز بهداشت شهرستان
  4. شوراي اجرايي سياست هاي سلامت شهرستان قزوین در سطح شهرستان (هنوز مصوب نشده است)