معرفی واحد

آدرس کوتاه جهت لینک شدن به صفحه مدیریت خطر بلایا url.qums.ac.ir/cal :


«شرح وظایف»


«معرفی پرسنل»


«مطالب آموزشی»


«دستورالعمل ها»


«برنامه های واحد»

«تلفن :
33656056 داخلی: 260»
«نلفن مستقیم:
33654977 »