راهبرد مشارکت الکترونیکی

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... پیش از ابلاغ به مدت دو هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام نماید.

 فرم ارائه پیشنهادات مردمی به خدمات شناسه دار مرکز:

سامانه نظام پیشنهادات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی:
                                                       

فرم ثبت و پیگیری شکایات مردمی به خدمات مرکز بهداشت: