شرح وظایف
شرح وظايف:
 
1.          بهداشت آب و فاضلاب نمونه برداري باكتريولوژيكي و شيميائي آب شرب (ماهانه و 6 ماهه يا سالانه نمونه هاي شيميائي انجام مي شود)كليه مراحل توليد ، انتقال و دفع فاضلاب در منازل ، اماكن و محيط و نيز خطرات آن براي جامعه بايد توسط بهورزان و همكاران بهداشت محيط بررسي و پيگيري و رفع شوند.
2.          بهداشت مواد غذايي كنترل كيفيت مواد خوردني ، آشاميدني ، بهداشتي و آرايشي در كليه مراحل بايد توسط بهورزان (حداقل ماهي يكبار)
3.         نمونه برداري مواد غذائي
4.        اجرا و پايش برنامه حذف جوش شيرين و كنترل نان
5.         اجراي برنامه يدسنجي و كنترل نمك
6.         بازديد و كنترل مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي شهري و روستايي (اجراي ماده 13 قانون مواد خوردني)
7.         كنترل و بررسي وضعيت بهداشت محيط اماكن عمومي غير مشمول مقررات ماده 13 قانون مواد خوردني (آنهائي كه مشمول تعطيلي و مقررات مربوطه نيستند مثل مدارس ، مساجد و...
8.        كنترل بهداشت پرتوها و مراكز يونساز
9.         كنترل و نظارت بر وضعيت بهداشت محيطي بيمارستان ها و مراكز درماني و طبي
10.      بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها جهت اجراي قوانين بهداشت محيطي (حداقل فصلي يك بار توسط بهورزان و همكاران بهداشت محيط)
11.      بهسازي محيط روستاها و افزايش ميزان سطح سلامت جامعه از طريق آن
12.      نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع كود حيواني، فاضلاب منازل و زباله در سطح روستاها و شهرها و پيگيري قانون ماده 688 مجازاتهاي اسلامي
13.      نظارت بر احداث و بهسازي توالتهاي روستايي و افزايش ميزان دسترسي خانوارهاي روستايي به توالتهاي بهداشتي
14.      همكاري بين بخشي جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه با برگزاري جلسات شوراي بهداشت درسطح شهرستان ، بخش ، شهر ، دهستان و...
15.      برگزاري كلاسهاي آموزشي بهداشت محيط و مواد غذائي جهت  گروه هاي هدف مختلف
16.      بازديد و نظارت كنترل وضعيت بهداشتي مساجد (حداقل فصلي يك بار توسط بهورزان و همكاران بهداشت محيط)
17.     نظارت بر جمع آوري و اتلاف سگهاي ولگرد و نظارت بر نحوه فعاليت كميته اتلاف حيوانات ناقل بيماري 
18.     نظارت بر عملكرد مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت تابعه در زمينه شرايط بهداشت محيط 
19.      رسيدگي به شكايات و اجراي ستاد فوريت هاي بهداشت محيط
20.     برنامه مبارزه با استعمال دخانيات
21.     نظارت بر نحوه استفاده ازسموم و مواد گندزداو برنامه مبارزه با حشرات و جوندگان
22.     برنامه كاهش اثرات بلاياي طبيعي
23.     بهداشت هوا و بررسي بيماريهاي مرتبط با سوخت جامد و آلودگي هوا