اخبار
حضور تیم سلامت در محل اسکان مادر باردار در ییلاقات ورگیل رازمیان جهت انجام مراقبت های دوران بارداری

1396/6/15 چهارشنبه

در ییلاقات ورگیل رازمیان، تیم سلامت بر بالین مادر باردار حضور یافت

مراقبت های دوران بارداری از جمله برنامه های پُر اهمیت در برنامه های بهداشتی است که پزشکان مراکز سلامت و کارشناسان مامایی به آن توجه ویژه دارند. وجود هرگونه مشکل درخلال مراقبت های بارداری، توسط تیم سلامت بررسی و پیگیری می شود.
به همین دلیل در پی عدم حضور یکی از ماردان باردار روستای ورگیل از روستاهای تحت پوشش قمر خانه بهداشت بهرام آباد مرکز خدمات جامع سلامت رازمیان برای دریافت خدمات مراقبتی دوران بارداری، تیم سلامت این مرکز با مراجعه به محل اسکان این مادر در ییلاقات کامان ورگیل، مراقبت های مربوطه را برای ایشان انجام دادند.
به گفته لیدا زرگینی، کارشناس مسؤول سلامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین،با وجود پیگیری های مستمر کارشناسان مامایی مرکز خدمات جامع سلامت رازمیان، این مادر باردار به مرکز مراجعه نداشت، پس بنابر این، تیم سلامت مستقر در این مرکز، شامل: دکتر شیوا دوست خواه، پزشک مسؤول و زینب حسینی، مامای این مرکز به همراه افسانه و علی اکبر باقری، بهورزان خانه بهداشت بهرام آباد با مراجعه به چادر محل اسکان مادر باردار در ییلاقات کامان ورگیل با ارائه مکمل های مورد نیاز این دوره، مراقبت های اوليه را برای ایشان انجام دادند.  
زرگینی، گفت: این مادر باردار در هفته 33 بارداری است و به علت شغل چوپانی همسرش در این مناطق سکونت داشته و از دریافت خدمات بهداشتی محروم است.