اخبار
کارشناسان صنایع قزوین ملزم به ارائه گزارشات شش ماهه از بهسازی عوامل ارگونومیکی محیط کار به مرکز بهداشت قزوین شدند.

1396/6/21 سه‌شنبه

 گزارش بهسازی عوامل ارگونومیکی محیط کار صنایع شهرستان قزوین، روی میز مسؤولان بهداشت
 
در نشست کارشناسان بهداشت حرفهای صنایع شهرستان قزوین مصوب شد کارشناسان صنایع در پایان هر شش ماه گزارشی از عملکرد بهسازی عوامل ارگونومیکی محیط کار خود را به مرکز بهداشت شهید بلندیان ارائه کنند.

مهندس بهروز پورارجمند، کارشناس مسؤول بهداشت حرفهای شهرستان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به این که درصد بالایی از عوارض و بیماری های محیطهای کاری ارتباط مستقیم با وضعیت نامناسب بدن حین کار به دلیل وجود پُست های کاری نامناسب، یا استفاده از ابزار کار نامناسب و یا جابجایی بار به صورت نامتعارف دارد؛ پس بنابر این، ضروری است صنایع با انجام تمهیداتی ساده و بعضا با هزینه اندک، نسبت به اصلاح پُستهای کاری، حمل بار و یا ابزار کار اقدام کنند. ایشان بر لزوم ارائه موارد بهسازی موارد ارگونومیک محیط های کاری در پایان هر شش ماه تأکید کرد.
مهندس پورارجمند، سخنانش را در نشست کارشناسان بهداشت حرفهای صنایع شهرستان های قزوین در مرکز بهداشت شهید بلندیان بیان کرد.
در این برنامه، مهندس ابوالحسن شاهری، کارشناس برنامه ارگونومی مرکز بهداشت استان قزوین، تکنیک های ارزیابی عوامل ارگونومیکی را تشریح کرد و چند نمونه اقدام اصلاحی را برای کارشناسان ارائه داد.
مهندس زینت رحمانی، کارشناس برنامه ارگونومی مرکز بهداشت شهرستان قزوین نیز نحوه ارزیابی، مستندسازی و ارسال موارد بهسازی عوامل ارگونومیک را در قالب فرمت استاندارد مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، برای کارشناسان تشریح کرد.