اطلاعیه و بخشنامه ها
ساعات ملاقات حضوری با مدیریت مرکز
ساعات ملاقات حضوری مردم عزیز و غیور با مدیریت مرکز بهداشت شهید بلندیان مرکز سه شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح  لغایت  12می باشد