اطلاعیه و بخشنامه ها
ارائه کارت شناسایی جهت انجام آزمایش HIV

یکی از شرایط الزامی جهت انجام تست اچ آی وی به صورت ازمایشگاهی (الایزا یا کیت های تشخیصی سریع)اراِیه کارت شناسایی  می باشد. دریافت کارت شناسایی از افراد داوطلب ازمایش اچ ای وی به معنای نقض محرمانگی اطلاعات فردی مراجعه کننده نیست ،اطلاعات و مشخصات همچنان محرمانه خواهد بود و صرفا جهت تکمیل اطلاعات پزشکی می باشد،و کاربرد دیگری ندارد.