• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 
کارشناس حوزه سلامت شهرستان بویین زهرا:
همدلی و رفتار حمایت گرانه از فواید ارتباط مؤثر است

به گفته محمد افشار، کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا، همدلـی، یعنـی خودتـان را به جـای دیگـری بگذارید و از دیدگاه او به مسـائل نگاه کنید.

وی با بیان اینکه همدلی، باعث نزدیک ترشـدن هرچه بیشـتر افراد می شـود؛ گفت: دور شـدن از یکدیگـر، بـه دنبـال بـروز اختلافـات، نه تنهـا کمکـی بـه رابطـه نمی کند، بلکـه موجـب دور و دورتر شـدن هرچه بیشـتر می شـود. این کارشناس ادامه داد که در مواقع بروز اختلاف، سـعی کنید در کنـار یکدیگـر باشـید و حمایت کـردن را فرامـوش نکنید.

کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا بیان کرد: تحقیقـات نشـان داده است که آمـوزش مهارت های ارتباطـی به زوجین و ارتقـای این مهارت ها در آنان موجـب بهبـود روابطشـان شـده اسـت. بـه طـور مثـال: بـه دنبال اسـتفادۀ مناسـب از ایـن مهارت هـا (ماننـد گوش کـردن فعالانـه، همدلـی و ابـراز وجـود) ارتبـاط سـالم، فراهـم و تعارضات کم می شـود که با کاهـش تعارضات، توجه به نیازهای اساسـی یکدیگـر بیشـتر می شود.

افشار گفت: بـه نظـر می رسـد افـراد آموزش دیـده در مهارت هـای ارتباطـی، می توانند احساسـات منفـی خود، مانند: عصبانیـت، اضطـراب و غـم را با احساسـات مثبـت، مانند: مهربانـی، ارتباط و عشـق جایگزین کننـد. وی اضافه کرد که آنان می تواننـد احساسـات منفی خـود را کنترل و به جای آن، نیازهـای خود را مسـتقیماً و بـه طور مناسـب ابـراز کنند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0